Thiếu trạm trung chuyển chất thải đạt chuẩn
Thiếu trạm trung chuyển chất thải đạt chuẩn
Trên địa bàn Đồng Nai hiện có 43 trạm trung chuyển chất thải sinh hoạt (CTSH) nhưng chỉ có 14 trạm cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật xây dựng và môi trường, còn lại chưa đảm bảo lưu giữ chất thải sau phân loại.
.
.
.
.
.
.
.